làm sao để biết được ai đã đăg ký dưới link của tôi