[NL2-NL10] NL10 SH QJ hitting 2 pair vs insane action