[NL20-NL50] nl25 sh kk correct fold against 2 pair + ?